Свідчення війни в Україні: вектори рефлексії, практики документування

25.03.2021

Свідчення війни в Україні: вектори рефлексії, практики документування

Літній інститут
12-16 червня 2023 року  — Краков, Польща
Оголошення про подачу заявок

 

У відповідь на гуманітарну травму, спричинену російським повномасштабним вторгненням в Україну, розпочатим 24 лютого 2022 року, дослідники гуманітарних і соціальних наук зробили крок вперед і долучилися до активного збору доказів і свідчень. Війна в Україні наразі є найбільш добре задокументованим сучасним військовим конфліктом, який ставить низку запитань і викликів. Які етичні наслідки цього «швидкого реагування» на війну? Як дослідники переглядають польову роботу в наш час? Що насправді означає свідчення за нинішніх обставин? Як це було започатковано, оформлено, інструменталізовано та відображено в різних масштабах і в різних контекстах?

Ми вважаємо нашим професійним та етичним обов’язком продовжувати ініціативу, яку ми запровадили минулого року, для сприяння обміну академічним досвідом в галузі усної історії, етнографії, дослідженнях, що базуються на інтерв’ю, та дослідженнях літератури свідчень, а також ділитися знаннями зі спільнотою практиків, які працюють у різних локальних умовах.

Літній інститут у 2023 році спиратиметься на успіх попереднього Літнього інституту та розширить свою спрямованість, щоб дозволити документалістам, які розповідають про війну — науковцям і громадським дослідникам, усним історикам і журналістам, письменникам і митцям — порефлексувати над своєю роботою. Метою нашого другого інституту є формулювання ключових концептуальних питань, що стосуються практики та етики досліджень у воєнний час, а також створення нової транснаціональної дослідницької мережі, яка об’єднає дослідників, активістів та творчих особистостей, залучених до збору свідчень війни.

Ми запрошуємо дослідників, які використовують методи інтерв’ю у своїх дослідженнях війни в Україні, подати заявку на Літній інститут для поглибленого обміну ідеями та досвідом щодо того, як проводити таке дослідження та працювати зі свідченнями етично відповідально і методологічно обґрунтовано.

Протягом п’яти днів запрошені доповідачі та учасники візьмуть участь у низці презентацій та воркшопів, присвячених актуальним тенденціям наукових і творчих рефлексій щодо свідчень війни в Україні. Запрошені спікери та викладачі проведуть дискусії, зосереджуючись на свідченнях війни та рефлексіях про їх вплив через різні медіа, наукові та творчі практики, включаючи кіно, театр, журналістику, етнографію та автоетнографію, усну історію та сторітелінг. Запрошеним учасникам буде запропоновано можливість обговорити свою роботу з іншими учасниками інституту.

 

Запрошені спікери, які підтвердили свою участь:

 

Літній інститут буде проходити в Кракові, Польща. Робоча мова Інституту – англійська. Навчання в Літньому інституті безкоштовне, кредити за участь не пропонуються, але учасники можуть запросити сертифікат. Запрошеним учасникам буде забезпечено проживання та харчування, а витрати на проїзд можуть бути відшкодовані в разі фінансування.

Для участі в Літньому інституті, заповність ФОРМУ

Заявка повинна містити персональне звернення англійською мовою з поясненням, яким чином цей Літній інститут принесе користь вашому дослідженню та поточним чи запланованим проєктам, а також коротку біографічну довідку та контактну інформацію.

 

Важливі дати та дедлайни:

Дедлайн подачі заявки — 30 квітня 2023 року

Повідомлення про схвалення заявки — 15 травня 2023 року

Дати проведення Літнього інституту — 12-16 червня 2023 року

 

Організатори

 

За детальнішою інформацією звертайтеся: wwsi2023@ualberta.ca


Witnessing the War in Ukraine:
Vectors of Reflection, Practices of Documentation
Summer Institute
12-16 June, 2023 — Krakow, Poland
Call for Applications

In response to the unfolding humanitarian trauma caused by the Russian full scale invasion of Ukraine launched on 24 February 2022, researchers in humanities and social sciences have stepped forward and engaged in active collection of evidence and testimonies. The war in Ukraine is so far the most well-documented modern military conflict, which poses a range of questions and challenges. What are the ethical implications of this ‘rapid scholarly response’ to the war? How do researchers conceive of and partake in fieldwork in these times? What does witnessing imply under current circumstances?  How has witnessing been facilitated, framed, instrumentalized and reflected upon on various scales and in different contexts?We see it as our professional and ethical obligation to continue the initiative we introduced last year to further facilitate the exchange of the academic expertise in oral history, ethnography, interview research and research of witness literature, and share knowledge with a broad and evolving community of practitioners working in various local settings.

WWSI 2023 will build on the success of the previous Summer Institute and will expand its focus to allow war testimony documentarians—scholars and community-based researchers, oral historians and journalists, writers and performers—to reflect on their work. The goal of our second institute is to formulate key conceptual issues concerning the praxis and ethics of wartime research, as well as create a new transnational research network connecting researchers, activists and creative individuals involved in the collection of testimonies of the war.

We invite researchers and documentarists utilizing interviewing methods in their research on the unfolding war in Ukraine to apply for our Summer Institute for an in-depth exchange of ideas and expertise on how to do such research and work with testimonials in ethically responsible and methodologically sound ways.

What to expect
Over the course of five days, invited presenters and participants will engage in a series of presentations and workshops examining current trends in scholarly and creative reflections on witnessing the war in Ukraine. Invited speakers and faculty will lead such discussions focusing on witnessing the war and reflecting on its impact via various media, scholarly and creative practices, including film, theater, journalism, ethnography and autoethnography, oral history and storytelling. Invited participants will be offered opportunities to discuss their work with other members of the institute.

 

Confirmed Invited Speakers:

The Summer Institute will be held in person in Krakow, Poland. The working language of the Institute is English. There is no tuition for the Summer Institute and no credit is offered, but participants can request a certificate of participation. Accommodation and meals will be covered for those invited to attend and travel costs may be reimbursed pending funding.

To participate in the Institute, apply here

The application should include a personal statement in English explaining how this Summer Institute will benefit your scholarly and/or creative work and ongoing or planned projects, a brief bio, and contact information.

Important Deadlines and Dates:
Application Deadline — 30 April, 2023
Notifications of Acceptance — 15 May, 2023
Summer Institute — 12-16 June, 2023

Organizers

For more information contact: wwsi2023@ualberta.ca