Робоча програма навчальної дисципліни «Усна історія: метод, методологія, джерело» для спеціальності «Історія»

 

Опис курсу

Кількісні характеристики курсу

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS…0,3

Залікових модулів – 1

Загальна кількість аудиторних годин – 27

Тижневих годин – 1,5

Історія

6030301 магістр

Дисципліна спеціалізації

Семестр – 1

Лекції  18

Семінари 9

 

Вид контролю - іспит

Зміст курсу

Порядковий номер і назва залікового модулю

Короткий зміст залікового модулю

(назви тем/змістовних модулів)

Кількість годин

Модуль 1

Усна історія: метод, методологія, джерело історичної науки

Усна історія як метод новітньої історії, історії повсякденності, історичної антропології і історичної психології. Інтраісторія: людина в історії, історія в людині. Теорії і методика "ініціативного документування" - створення джерел усної історії. Наративне інтерв’ю. Методика Шутце. Техніка інтерв’ювання. Деонтологія опитування. Використання. Форми публікацій

Лекції -18

Семінари - 9

Попередній рівень

Студенти мають освоїти основи джерелознавства, загальної психології, орієнтуватись у періодизації і хронології історичного процесу ХХ століття, розуміти «місця пам’яті» і «епохальні події століття», розумітися у методах панування офіційного дискурсу пам’яті.

Цілі і завдання

Мета курсу - дати базові знання по історії, методології, історіографії, теорії усної історії.

З практичних знань в курс входять аспекти інтерв'ювання: уміння складати запитальник і задавати питання, навички  опрацювання,  джерелознавчого аналізу, прийомів історичної і текстології критики документів усної історії, використання їх в наукових дослідженнях, публікаціях.

За результатами вивчення курсу студенти мають вміти:

-          розробляти проблемну тематику і питання до інтерв’ю

-          розрізняти види опитування

-          знаходити відповідного респондента і правильно домовлятися з ним про співпрацю

-          оволодіти практикою транскрибування, інтерпретації та презентації матеріалів

-          створити власне усне джерело

-          підготувати наукову чи науково-методичну публікацію та /або включити усне джерело у тканину магістерської роботи.

Обов’язкова чи вибіркова: обов’язкова

Викладацький склад: д.і.н., проф. Стяжкіна О. В

Форми і методи викладання: лекції, семінари, творчі роботи, ділові ігри, групові і індивідуальні заняття

Мова викладання: українська, російська (письмовий іспит може бути складений англійської мовою)

 

Повний текст програми у форматі pdf.-