Центр усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка

http://clio.lnu.edu.ua/department/novitnoji-istoriji-ukrajiny

Усна історія вже тривалий час практикується студентами спеціалізації “новітня історія України” в рамках наукових семінарів, написання курсових, бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт. Тематика зібраних студентами усноісторичних матеріалів охоплює широкий спектр дослідницьких проблем: будні війни та стратегії виживання, образи війни, повоєнні депортації, національне підпілля 1940–1950-х років, “радянізоване” повоєнне повсякдення, образи жінки в радянському і пострадянському суспільстві, дослідження кар’єрних практик і професійних середовищ, уявлення про радянську партійну номенклатуру, досвід служби в радянській армії, політичні досвіди зламу 1980–1990-х років, розпад СРСР в громадській думці, феномен 1990-х років, а також історія локальних спільнот та ін. З 2007 р. для студентів третього курсу історичного факультету спеціалізації “новітня історія України” читається дисципліна “Усна історія: теорія та методика дослідження” (доц. Боднар Г. А.).

Курс з вивчення усної історії, окрім теоретичної частини, передбачає проведення інтерв’ю, заповненням супровідної документації, транскрибуванням запису інтерв’ю. З 2015 р. в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.” (доц. Качмар В. М.) щороку студенти четвертого курсу історичного факультету записують поглиблене напівструктуроване проблемне інтерв’ю. Тематику інтерв’ю визначають наукові зацікавлення кращих студентів спеціалізації при написанні бакалаврських і магістерських робіт, а також актуальні запити історії сьогодення, історія Львівського університету. В 2017 р. було украдено брошуру з навчальними матеріалами для запису поглиблених інтерв’ю.

Проведення інструктажу студентам четвертого курсу для виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.”

Головні цілі Центру:

 • Надання індивідуальних і групових методичних консультацій щодо реалізації наукових проектів з усної історії; підготовка студентів до запису усноісторичного інтерв’ю, розвиток усноісторичної освіти, розробка методичних матеріалів.
 • Формування і поповнення архіву усної історії; сприяння використанню фондів архіву усної історії i біографістики кафедри в наукових дослідженнях, при написанні кваліфікаційних робіт.
 • Реалізація наукових проектів з вивчення минулого України засобами усної історії, біографічних студій.
 • Проведення міждисциплінарних досліджень з залученням усноісторичного інструментарію.
 • Співпраця з науковими, навчальними, громадськими організаціями; популяризація усноісторичних досліджень.

Надання Центром усної історії та біографістики методичної допомоги в реалізації студентських наукових проектів, використання фондів архіву усної історії та біографістики в наукових дослідженнях, при написанні кваліфікаційних робіт сприяє формуванню фахівців-істориків, які зможуть використовувати здобутий досвід у власній науково-педагогічній діяльності.

 Центр здійснює науково-дослідницьку роботу за тематичними напрямами:

 • історія Львівського університету (“Університетські досвіди та пам’ять: спогади про навчання і працю у Львівському університеті”, “Кар’єрні практики випускників та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка”);
 • радянська повсякденність (“Дитинство в Радянській Україні 1970-1985-х рр.”, “Особливості конструювання образу партійного працівника Української РСР у 1970-х – першої половини 1980-х рр.”, “Повсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-х – початок 1990-х рр.)”);
 • образи війни та революцій (“Особливості конструювання образу сучасного воїна в українській громадській думці (на прикладі окремого населеного пункту)”, “Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців”, “Участь в Антитерористичній операції на сході України (березень 2014 р. – лютий 2017 р.)”, “Майдан: усна історія”);
 • проблематика сучасності в усноісторичних дослідженнях (“Розпад Радянського Союзу в громадській думці населення України 1991–2015 рр.”, “Чоловічі образи в українській громадській думці XX ст. у світлі соціокультурних стереотипів”, “Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття”);
 • студії пам’яті, постпам’ять (“Конструювання образу “іншого”, “свого / чужого” в пам’яті сучасного населення України”);
 • сімейні історії (“Усні історії про мою родину”).

Архів Центр усної історії та біографістики на сьогодні містить близько трьохсот інтерв’ю і щороку поповнюється новими матеріалами. Найбільшими є колекції з історії радянського дитинства, навчання і праці у Львівському університеті, уявлень про гендерні ролі в сучасному українському суспільстві, аналізу образу сучасного військового, участі в Євромайдані.

Зібрані й оцифровані записи інтерв’ю передаються на зберігання до Архіву університету й розміщені на сайті архіву як проект “Архів усної історії”. Матеріали згруповані за тематичними рубриками з описами проектів, переліком та анотаціями інтерв’ю (детальніше див тут). Матеріали архіву використовують при написанні випускних науково-кваліфікаційних робіт і наукових статей студенти спеціалізації та суміжних кафедр, молоді науковці.

Центр усної історії та біографістики кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського приймає на зберігання до архіву аудіо-/відеозаписи та інші документи, зібрані дослідниками в ході їхніх наукових пошуків. Центр забезпечує архівну обробку документів, їх зберігання, а також доступ до їхнього подальшого використання виключно у науково-дослідних цілях. Центр готовий забезпечити зразками супровідної документації для проведення інтерв’ю – паспортними листами інтерв’ю, типовими угодами, які оформлюють передачу прав, зокрема авторських, на записи інтерв’ю, дозволяють оформити згоду респондента на їхню публікацію.

Досвіди співпраці:

Усноісторичні дослідженя при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського розпочались із роботи наукового семінару стуруктурного підрозділу (доц. Аркуша О. Г., доц. Мудрий М. М.), в межах якої було започатковано виконання ряду кваліфікаційних робіт із залученням інструментарію усної історії, які згодом знайшли своє відображення у написаних на фаховому рівні магістерських роботах, дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, численних статтях, монографіях, підготовлених виступах для участі в конференціях, круглих столах тощо. Вже більше 15 років триває співпраця студентів та випускників кафедри із співробітниками та аспірантами відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в межах наукового консультування та публікації окремих праць з усної історії у наукових збірниках Інституту.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук, написаної на усноісторичних матеріалах “Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х років” випускницею кафедри Юлією Шелеп в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів (зліва направо Олена Лукачук, Олена Аркуша, Леонід Мацкевий, Володимир Баран, Юлія Шелеп, Володимир Шелеп, Галина Боднар, Анна Вараниця)

Співробітники Центру є членами Української асоціації усної історії (УАУІ) та активними учасниками заходів, що відбуваються за її ініціативи та підтримки. Центр усної історії та біографістики активно співпрацює з регіональними осередками Українською асоціацією усної історії, зокрема Центром усної історії при кафедрі новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом усної історії Запорізького національного університету, Навчально-науковим центром при кафедрі історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та ін.

Учасниці міжнародної конференції “Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація”, м. Одеса, 2015 р. (зліва направо Олена Лукачук, Гелінада Грінченко, Юлія Шелеп)

Учасниці міжнародної конференції “Усна історія в епоху змін: соціальні контексти, суспільно-політичні виклики,академічні стандарти”, м. Харків, 2016 р.(зліва направо Олена Лукачук, Наталія Ханенко-Фрізен, Оксана Кісь, Галина Боднар)

Центр разом з Українським інститутом національної пам’яті реалізує проект “Майдан: усна історія” (детальніше тут). Відеозапис свідчень учасників протестних акцій листопада 2013 р. – лютого 2014 р. проводиться у студіях Львівської обласної державної телерадіокомпанії та студентського телебачення факультету журналістики Franko TV (детальніше тут).

Станом на 2017 р. записано 52 інтерв’ю (36 відео і 16 аудіозаписів). Узгоджується робота щодо публікації зібраних спогадів у міжінституційному виданні під робочою назвою “Майдан: регіональний вимір” (детальніше тут).

 Участь у міжнародному дослідницькому проекті “Красне - вузлова станція переселень” (2–15 липня 2012 р., с. Красне та м. Буськ (Львівська область)), присвяченому документуванню, вивченню та збереженню усних свідчень жінок про пережите – примусові переселення, міжнаціональні відносини, повсякденне життя під час Другої світової війни та в повоєнні роки. Результатом проекту став освітній фільм, орієнтований на молодь. Проект був продовженням дослідження досвіду післявоєнних депортацій “Пам’ять і забування” (2010 р.) Протягом двох тижнів міжнародна команда в складі 12 дослідниць з Польщі, України і Німеччини вивчала історію примусових повоєнних переселень (детальніше про проект тут і тут).

Запис інтерв’ю з Марією Подановською в м. Буськ Львівської обл. у рамках міжнародного проекту “Красне - вузлова станція переселень” (зліва направо Марія Подановська, Аґнєшка Круль, Галина Боднар)

Відповідальний за роботу Центру усної історії та біографістики:

Олексій Сухий, д. і. н., професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Керівниця Центру:

Галина Боднар, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Координаторка проектів Центру:

Олена Лукачук, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського (за сумісництвом)

Дослідниці Центру:

Анна Вараниця, випускниця кафедри 2014 року, аспірант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, працює над виконанням проектів із залученням інструментарію усної історії;

Ольга Гординська, студентка магістерської програми кафедри, працює над магістерською роботою «Кар’єрні практики в сучасній Україні (на прикладі студентів і випускників Львівського національного університету імені Івана Франка 1991–2016 років)»;

Ірина Деревчук, студентка магістерської програми кафедри, працює над магістерською роботою «Дитинство в радянській Україні 1970-х – першої половини 1980-х років»;

Ольга Дзюба, студентка бакалаврської програми кафедри, працює над бакалаврською роботою «Образи дрібної шляхти у баченні мешканців Галичини у другій половині ХХ століття – на початку ХХІ ст.»;

Роксолана Максим’як, студентка магістерської програми кафедри, працює над магістерською роботою «Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття»;

Лідія Пакіш, студентка бакалаврської програма кафедри, працює над бакалаврською роботою «Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців»;

Христина Чорна, студентка магістерської програми кафедри працює над магістерською роботою «Чоловічі образи в українській громадській думці на зламі ХХ–ХХІ століть у світлі соціокультурних стереотипів»;

Юлія Шелеп, випускниця кафедри 2012 року, к.і.н., молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, працює над монографією «Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х років».