Новини
  Анонси/оголошення

Конференції УАУІ

Академічне життя

Нові книжки

 
Публікації
  За участі/підтримки УАУІ

Публікації членів УАУІ

Усні історії

Практикум

 
Проекти
  За участі/підтримки УАУІ

Проекти членів УАУІ

Центри усної історії

 
  Буськ-Красне

Бердичів

Київ

Тернопіль

Львів

 
Члени
  Члени Асоціації

Статут

Форма заяви

 
Ресурси
  Асоціації усної історії

Бібліографія

Етика і копірайтинг

Цитатник

 
  Знайдіть нас у Facebook
 
  Карта сайту

 

Центр усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка

http://clio.lnu.edu.ua/department/novitnoji-istoriji-ukrajiny

Усна історія вже тривалий час практикується студентами спеціалізації “новітня історія України” в рамках наукових семінарів, написання курсових, бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт. Тематика зібраних студентами усноісторичних матеріалів охоплює широкий спектр дослідницьких проблем: будні війни та стратегії виживання, образи війни, повоєнні депортації, національне підпілля 1940–1950-х років, “радянізоване” повоєнне повсякдення, образи жінки в радянському і пострадянському суспільстві, дослідження кар’єрних практик і професійних середовищ, уявлення про радянську партійну номенклатуру, досвід служби в радянській армії, політичні досвіди зламу 1980–1990-х років, розпад СРСР в громадській думці, феномен 1990-х років, а також історія локальних спільнот та ін. З 2007 р. для студентів третього курсу історичного факультету спеціалізації “новітня історія України” читається дисципліна “Усна історія: теорія та методика дослідження” (доц. Боднар Г. А.).

Курс з вивчення усної історії, окрім теоретичної частини, передбачає проведення інтерв’ю, заповненням супровідної документації, транскрибуванням запису інтерв’ю. З 2015 р. в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.” (доц. Качмар В. М.) щороку студенти четвертого курсу історичного факультету записують поглиблене напівструктуроване проблемне інтерв’ю. Тематику інтерв’ю визначають наукові зацікавлення кращих студентів спеціалізації при написанні бакалаврських і магістерських робіт, а також актуальні запити історії сьогодення, історія Львівського університету. В 2017 р. було украдено брошуру з навчальними матеріалами для запису поглиблених інтерв’ю.

Проведення інструктажу студентам четвертого курсу для виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.”

Головні цілі Центру:

 • Надання індивідуальних і групових методичних консультацій щодо реалізації наукових проектів з усної історії; підготовка студентів до запису усноісторичного інтерв’ю, розвиток усноісторичної освіти, розробка методичних матеріалів.
 • Формування і поповнення архіву усної історії; сприяння використанню фондів архіву усної історії i біографістики кафедри в наукових дослідженнях, при написанні кваліфікаційних робіт.
 • Реалізація наукових проектів з вивчення минулого України засобами усної історії, біографічних студій.
 • Проведення міждисциплінарних досліджень з залученням усноісторичного інструментарію.
 • Співпраця з науковими, навчальними, громадськими організаціями; популяризація усноісторичних досліджень.

Надання Центром усної історії та біографістики методичної допомоги в реалізації студентських наукових проектів, використання фондів архіву усної історії та біографістики в наукових дослідженнях, при написанні кваліфікаційних робіт сприяє формуванню фахівців-істориків, які зможуть використовувати здобутий досвід у власній науково-педагогічній діяльності.

 Центр здійснює науково-дослідницьку роботу за тематичними напрямами:

 • історія Львівського університету (“Університетські досвіди та пам’ять: спогади про навчання і працю у Львівському університеті”, “Кар’єрні практики випускників та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка”);
 • радянська повсякденність (“Дитинство в Радянській Україні 1970-1985-х рр.”, “Особливості конструювання образу партійного працівника Української РСР у 1970-х – першої половини 1980-х рр.”, “Повсякденне життя населення України в радянський період (кінець 1940-х – початок 1990-х рр.)”);
 • образи війни та революцій (“Особливості конструювання образу сучасного воїна в українській громадській думці (на прикладі окремого населеного пункту)”, “Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців”, “Участь в Антитерористичній операції на сході України (березень 2014 р. – лютий 2017 р.)”, “Майдан: усна історія”);
 • проблематика сучасності в усноісторичних дослідженнях (“Розпад Радянського Союзу в громадській думці населення України 1991–2015 рр.”, “Чоловічі образи в українській громадській думці XX ст. у світлі соціокультурних стереотипів”, “Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття”);
 • студії пам’яті, постпам’ять (“Конструювання образу “іншого”, “свого / чужого” в пам’яті сучасного населення України”);
 • сімейні історії (“Усні історії про мою родину”).

Архів Центр усної історії та біографістики на сьогодні містить близько трьохсот інтерв’ю і щороку поповнюється новими матеріалами. Найбільшими є колекції з історії радянського дитинства, навчання і праці у Львівському університеті, уявлень про гендерні ролі в сучасному українському суспільстві, аналізу образу сучасного військового, участі в Євромайдані.

Зібрані й оцифровані записи інтерв’ю передаються на зберігання до Архіву університету й розміщені на сайті архіву як проект “Архів усної історії”. Матеріали згруповані за тематичними рубриками з описами проектів, переліком та анотаціями інтерв’ю (детальніше див тут). Матеріали архіву використовують при написанні випускних науково-кваліфікаційних робіт і наукових статей студенти спеціалізації та суміжних кафедр, молоді науковці.

Центр усної історії та біографістики кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського приймає на зберігання до архіву аудіо-/відеозаписи та інші документи, зібрані дослідниками в ході їхніх наукових пошуків. Центр забезпечує архівну обробку документів, їх зберігання, а також доступ до їхнього подальшого використання виключно у науково-дослідних цілях. Центр готовий забезпечити зразками супровідної документації для проведення інтерв’ю – паспортними листами інтерв’ю, типовими угодами, які оформлюють передачу прав, зокрема авторських, на записи інтерв’ю, дозволяють оформити згоду респондента на їхню публікацію.

Досвіди співпраці:

Усноісторичні дослідженя при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського розпочались із роботи наукового семінару стуруктурного підрозділу (доц. Аркуша О. Г., доц. Мудрий М. М.), в межах якої було започатковано виконання ряду кваліфікаційних робіт із залученням інструментарію усної історії, які згодом знайшли своє відображення у написаних на фаховому рівні магістерських роботах, дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, численних статтях, монографіях, підготовлених виступах для участі в конференціях, круглих столах тощо. Вже більше 15 років триває співпраця студентів та випускників кафедри із співробітниками та аспірантами відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України в межах наукового консультування та публікації окремих праць з усної історії у наукових збірниках Інституту.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук, написаної на усноісторичних матеріалах “Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х років” випускницею кафедри Юлією Шелеп в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів (зліва направо Олена Лукачук, Олена Аркуша, Леонід Мацкевий, Володимир Баран, Юлія Шелеп, Володимир Шелеп, Галина Боднар, Анна Вараниця)

Співробітники Центру є членами Української асоціації усної історії (УАУІ) та активними учасниками заходів, що відбуваються за її ініціативи та підтримки. Центр усної історії та біографістики активно співпрацює з регіональними осередками Українською асоціацією усної історії, зокрема Центром усної історії при кафедрі новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом усної історії Запорізького національного університету, Навчально-науковим центром при кафедрі історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та ін.

Учасниці міжнародної конференції “Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація”, м. Одеса, 2015 р. (зліва направо Олена Лукачук, Гелінада Грінченко, Юлія Шелеп)

Учасниці міжнародної конференції “Усна історія в епоху змін: соціальні контексти, суспільно-політичні виклики,академічні стандарти”, м. Харків, 2016 р.(зліва направо Олена Лукачук, Наталія Ханенко-Фрізен, Оксана Кісь, Галина Боднар)

Центр разом з Українським інститутом національної пам’яті реалізує проект “Майдан: усна історія” (детальніше тут). Відеозапис свідчень учасників протестних акцій листопада 2013 р. – лютого 2014 р. проводиться у студіях Львівської обласної державної телерадіокомпанії та студентського телебачення факультету журналістики Franko TV (детальніше тут).

Станом на 2017 р. записано 52 інтерв’ю (36 відео і 16 аудіозаписів). Узгоджується робота щодо публікації зібраних спогадів у міжінституційному виданні під робочою назвою “Майдан: регіональний вимір” (детальніше тут).

 Участь у міжнародному дослідницькому проекті “Красне - вузлова станція переселень” (2–15 липня 2012 р., с. Красне та м. Буськ (Львівська область)), присвяченому документуванню, вивченню та збереженню усних свідчень жінок про пережите – примусові переселення, міжнаціональні відносини, повсякденне життя під час Другої світової війни та в повоєнні роки. Результатом проекту став освітній фільм, орієнтований на молодь. Проект був продовженням дослідження досвіду післявоєнних депортацій “Пам’ять і забування” (2010 р.) Протягом двох тижнів міжнародна команда в складі 12 дослідниць з Польщі, України і Німеччини вивчала історію примусових повоєнних переселень (детальніше про проект тут і тут).

Запис інтерв’ю з Марією Подановською в м. Буськ Львівської обл. у рамках міжнародного проекту “Красне - вузлова станція переселень” (зліва направо Марія Подановська, Аґнєшка Круль, Галина Боднар)

Відповідальний за роботу Центру усної історії та біографістики:

Олексій Сухий, д. і. н., професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Керівниця Центру:

Галина Боднар, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Координаторка проектів Центру:

Олена Лукачук, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського (за сумісництвом)

Дослідниці Центру:

Анна Вараниця, випускниця кафедри 2014 року, аспірант відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, працює над виконанням проектів із залученням інструментарію усної історії;

Ольга Гординська, студентка магістерської програми кафедри, працює над магістерською роботою «Кар’єрні практики в сучасній Україні (на прикладі студентів і випускників Львівського національного університету імені Івана Франка 1991–2016 років)»;

Ірина Деревчук, студентка магістерської програми кафедри, працює над магістерською роботою «Дитинство в радянській Україні 1970-х – першої половини 1980-х років»;

Ольга Дзюба, студентка бакалаврської програми кафедри, працює над бакалаврською роботою «Образи дрібної шляхти у баченні мешканців Галичини у другій половині ХХ століття – на початку ХХІ ст.»;

Роксолана Максим’як, студентка магістерської програми кафедри, працює над магістерською роботою «Повсякденне життя сімей трудових мігрантів з України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття»;

Лідія Пакіш, студентка бакалаврської програма кафедри, працює над бакалаврською роботою «Досвід (не)завершеної війни: пам’ять про зону бойових дій у розповідях воїнів-афганців»;

Христина Чорна, студентка магістерської програми кафедри працює над магістерською роботою «Чоловічі образи в українській громадській думці на зламі ХХ–ХХІ століть у світлі соціокультурних стереотипів»;

Юлія Шелеп, випускниця кафедри 2012 року, к.і.н., молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, працює над монографією «Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х – першій половині 1980-х років».

 

 

 

  Останні матеріали:

Наукова конференція "Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні"
Архів усних історій Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків)
Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Навчальна лабораторія «Центр усної історії» при кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Найбільше читають:

В горах Афгана… / Н. В. Бривко (вступ. сл.). – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2014. – 274 с.
Джерела пам’яті. Історико-краєзнавчий альманах. Випуск 3: «Та не дарма були ми на землі…»
Wiktoria Kudela-Świątek. Odpamiętane: o historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. Kraków: Universitas 2013, 372 pp. + CD
A Research Introduction to the Holocaust in the Soviet Union
Call for papers "GALICIA IN MOTION‐ PERCEPTIONS, ENCOUNTERS, ENTANGLEMENTS". Deadline: 15 September 2014
  Резерв

Підписатися на новини
Задати питання
Висловити свою думку
 

  Copyright © Українська асоціація усної історії